Ad

Hur många älgar har vi i skogen?

… är en fråga många jägare är oense om. Ett sätt att beräkna älgstammen är genom spillningsinventering. Det är en enkel metod som visat sig ge ett realistiskt resultat.

Vi har träffat Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, som berättar mer om hur spillningsinventering går till och hur den insamlade data behandlas.

Jessica Larsson

– Spillningsinventering är en av flera metoder för bland annat uppskatta älgstammens täthet under vintern. Inventeringen genomförs under vårvintern innan markvegetationen börjat grönska, säger Jessica och fortsätter; Det är enbart färsk spillning som inventeras, alltså det som älgarna lämnat ifrån sig under den gångna vintern.

Metoden är enkel och okomplicerad och samtidigt kostnadseffektiv eftersom den sköts av jägarna alternativt markägaren själv.

– Mätningen sker på provytor enligt ett visst system där varje provyta är 100 m² när det gäller älg. Systemet för utläggningen av provytorna kan variera, men det vanligaste är att man använder så kallade kilometertrakter som består av en ruta som är 1 x 1 km. På varje trakt läggs det ut 40 stycken provytor, med fördelningen 10 provytor på varje sida av trakten, 100 meter mellan varje provyta, säger hon.

– Trakterna är jämnt fördelade i terrängen i ett rutsystem med två till tre kilometer mellan varje trakt. Det innebär att det är slumpen som avgör var en enskild trakt och provyta hamnar, vilket är viktigt för att få ett så statistiskt säkert resultat som möjligt, säger Jessica.

Hjälp av GPS eller kompass

– Inventeraren får en startpunkt och sedan tar denne hjälp av GPS eller kompass för att komma till nästa provyta. På varje provyta räknas antalet spillningshögar man hittar efter älg, säger hon och poängterar även att brukade och stadsplanerade områden undantagna från inventeringsområdet, säger Jessica och fortsätter.

– För att det ska räknas som en spillningshög måste den innehålla minst 20 kulor. Detta resultat används sedan för att beräkna tätheten av älg i det område som inventerats, framförallt på älgförvaltningsområdes- eller älgskötsel-områdesnivå.

Slutgiltigt resultat

Det slutliga resultatet påverkas av hur många dagar man väljer att sätta som inventeringsperiod och av hur många spillningshögar man väljer att använda per älg och dygn. Båda dessa värden kan variera mellan områden och över tid.

Jessica tar Värmlands län som exempel där de använder ett värde mellan 16 och 18 högar per älg och dygn, vilket visat sig ge ett resultat som över tid överensstämmer med dess avskjutningsdata.

– Startdatum för inventeringsperioden sätts till ett datum då mer än hälften av lövet beräknas ha fallit av träden. För Värmlands del används 10 oktober som startdatum. Resultatet skall ses som ett index över älgpopulationen och inte ett absolut mått. Med index menas att vi kan se om älgstammen är på väg att öka eller minska och ett absolut mått är detsamma som antalet älgar per 1000 hektar, säger hon.

Jessica avslutar med att berätta att inventeringar i samma område bör genomföras med jämna mellanrum, gärna varje eller vartannat år, för att kunna följa trender. Spillningsinventering tillsammans med en väl täckande älgobsinventering ger ett bra underlag för älgförvaltningen.

 

Inlägg av: Jessica Ädel den 2016-06-16

Se även ...

Prenumerera på Magasin Vildmarken!

Få tidningen före alla andra - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration* på Magasin Vildmarken genom att fylla i din e-postadress nedan!

*Du kan även få erbjudanden och nyheter från samarbetspartners.
Din prenumeration är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst.

Magasin Vildmarken #1

Läs månadens tidning!
Läs tidningen »

Inskjutningstavlor

Spara tid vid inskjutning med hjälp av Vildmarkens egendesignade inskjutningstavla. Med våra tavlor kan du lätt se hur du ska justera på ditt kikarsikte.
Ladda ner »

 

Prenumerera på Magasin Vildmarken!

Få tidningen före alla andra - direkt till din e-post! Din prenumeration är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. Genom att prenumerera godkänner du att även få nyhetsbrev från Vildmarken och samarbetspartners.


Invalid email
Detta fält är obligatoriskt.
Grattis! Nu är du prenumerant av Sveriges nya jakttidning.